Portfolio

2014-heden Coördinator Sociaal Team Gemeente Leerdam

De gemeente Leerdam is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van drie nieuwe wetten in het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg) en daarmee voor de toekenning en kwaliteit van zorg van alle inwoners van Leerdam. Dit geeft Leerdam onder meer vorm in een integraal werkend sociaal team waarin meerdere (zorg) disciplines vanuit verschillende organisaties samenwerken: wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, jeugdprofessionals, schulddienstverlening, jobcoach, WMO-consulenten en welzijnswerkers. Het sociaal team staat voor: samen een plan, sociale netwerkversterking en een oplossingsgerichte aanpak vanuit de vraag van een burger of huishouden. Het multidisciplinair team wordt vooral ingezet als er sprake is van complexe ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden, zoals welzijn, zorg, opvoedproblemen en werk en inkomen.
Door ondersteuningsvragen eerder te signaleren en op te pakken wordt naar verwachting zwaardere problematiek voorkomen en is (uiteindelijk) minder inzet van professionals nodig. Deze manier van werken is nieuw en vergt een forse cultuuromslag (veranderopgave) in denken en doen bij zowel professionals, instellingen als de burger zelf.

 

2013 /2014 Zelfstandig adviseur  organisatie en beleid

No copy paste
 • Procesbegeleiding inrichting “nieuwe academie” voor Cubiss Next
 • Samenwerking, regiovisie en bestuurlijk memorandum West-Brabantse bibliotheken
 • A3/INK methodiek voor organisatieontwikkeling Bibliotheek VanNu, Cubiss Next, de Meijerij
 • Interimmanagement Bibliotheek de Meierij
 • Subsidie-en fondswerving Bibliotheek Rivierenland, particuliere initiatieven
 • Business case sociale kaart ten behoeve van G!ds

2009/1-1-2013 Programmamanager, procesmanager en Sr. Consultant organisatie en beleid bij Cubiss (Cultural Business)

 • Programmamanagement HRM en bedrijfsvoering voor de Brabantse Netwerkbibliotheek
 • Projectleider beleid/leefbaarheid, Brabant culturele hoofdstad en Bibliotheek 21e eeuw
 • Auteur I-book “trendanalyse bibliotheken” Online te lezen/en te downloaden als PDF als je klikt op onderstaand plaatje 
 • Strategisch adviseur educatie
 • Procesmanager Intern verandertraject Cubiss (programma en uitvoering)
 • Organisator Conferenties en summerschool
 • Stakeholdersonderzoek (gemeenten de Meijerij)
 • Imago-onderzoek
 • Begeleiden van bezuinigingstrajecten, reorganisaties en bestuurlijke convenanten (Bibliotheek de Meierij, Bibliotheek de Kempen)
 • Mede-auteur: Bibliotheek hoort bij de gemeente

 

2003/ 2009  Sr.Beleidsadviseur /Sr.projectmanager maatschappelijke ontwikkeling gemeente Tilburg

 • Projectleider Centrum jeugd en Gezin regio Midden-Brabant: Visievorming- beleidsnota’s, Inrichting front-en backoffice, marketing en communicatie (website, campagne, nieuwsbrieven, handboek)
 • Aansluiting centrum jeugd en gezin, jeugdzorg, passend onderwijs en veiligheidshuis
 • Accounts gezondheidszorg (GGD en thuiszorg), maatschappelijk werk, Jeugd-GGZ, vrijwilligers en welzijnswerk
 • Beleidsadviseur jeugdzorg (casusmanagement, crisisinterventieberaad, buurtnetwerken hulpverlening, experimenten regelvrije/regelarme indicatiestelling). Zie o.a. project ‘jeugdzorg dichtbij’
 • Projectteam WMO
 • Decentralisatie AWBZ (focus op multi-probleemgezinnen)
 • Beleid onderwijs

1998- 2003 Adviseur jeugd en onderwijs gemeente Tilburg

 • Programmaleider Jeugd integraal en interactief
 • Projectleider Brede scholen
 • Projectleider VVE (Voor-en vroegschoolse educatie): nota’s, kostprijssystematiek
 • Accounthouder schoolbegeleidingsdienst
 • Projectleider Onderwijskansen (Onderwijskansenconvenant, Plannen van Aanpak)
 • Onderwijsachterstand Meerjarenplannen, subsidiebeschikkingen, overleg met schooldirecties zowel primair als voortgezet onderwijs

1-7-1991 / 1-3-1998  1998  Beleidsadviseur sociale zaken en werkgelegenheid Gemeente Almelo

 • Beleidsplannen op het gebied van werk en inkomen, welzijn, kinderopvang en peuterspeelzalen, emancipatie, vrijwilligers, onderwijs(leerplicht, onderwijsvoorrangsbeleid), minderheden,sport  en zorg, Wijkteams, Adviseur Grote Stedenbeleid

1-1-1991-1-7-1991 Beleidsmedewerkster welzijn Gemeente Breda

 • Beleidskader budgetsubsidiëring

Vanaf 1976 – 2001 Musicus en recensiste

Diverse banen gecombineerd met leven als uitvoerend musicus. Tournees Europa, VS, Afrika, CD opname Libanon. Workshopdocente muziek in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Engeland. Recensente dagblad de Stem (muziek en literatuur), bestuur diverse podia.

1-1-1987/ 31-12-1990 Onderzoekster/Coördinator PON, Tilburg

Onderzoek naar volwasseneneducatie. Coördineren initiatiefgroep, voorbereiden vergaderingen, onderhandelingen provincie, organiseren studiedagen.

 1-7-1984/ 1-7-1986  Onderzoekster  Wetenschapswinkel Tilburg

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden sociale kaart en behoeften-onderzoek in welzijn. Adviseren van welzijnsinstellingen en begeleiden van stagiaires en afstudeerders.

1-8-1983/ 12-12-1984 Docente sociologie    Sociale Academie Eindhoven

 Lesgeven in vooral gezinssociologie aan studenten maatschappelijk werk. Begeleiden van werkstukken en scripties.